Algemene Voorwaarden

Algemene privacy verklaring

A Healthy Qi doet haar best om u privacy te beschermen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. A Healthy Qi is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Van alle gebruikers van deze site wordt persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld.

Cliëntdossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/WKKGZ). Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Via de mail kan er een intake formulier verstuurd worden. Er kunnen foto’s gemaakt worden van bepaalde lichaamsdelen om op te slaan in het dossier. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Persoonsgegevens zoals naam, functie, geboortedatum, geslacht, adres, emailadres en telefoonnummer worden ook opgenomen. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim). Wel kunnen de gegevens uit je dossier voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete (schriftelijke) toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. In uiterste gevallen voor overleg met jouw behandelend (huis)arts(en). Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
Je hebt te allen tijde recht tot inzage in je cliëntendossier. Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens te laten verwijderen. Dit dient expliciet schriftelijk te worden aangevraagd. De gegevens in je cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:

Naam, adres en woonplaats; Geboortedatum; Factuurnummer; Datum van de behandeling; Korte omschrijving van de behandeling; Prestatiecode; Kosten van de behandeling.

Samenwerking met derden

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van A Healthy Qi of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Met alle externe partijen waarmee wij samenwerken – en die jouw persoonsgegevens verwerken – is een  verwerkingsovereenkomst aangegaan.

Bereikbaarheid

A Healthy Qi is per e-mail of per telefoon bereikbaar op het nummer 06-12269370. Bij geen bereik is de mogelijkheid om een voicemail bericht achter te laten of via een sms of whatsapp een bericht te sturen. Ook kan er een mail naar vraag@ahealthyqi.nl gestuurd worden. Er wordt zo spoedig mogelijk op gereageerd.

Afspraken behandelingen

Vooraf dient de client geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling. De behandeling is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaats vindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten op de behandeling een vervolg zal krijgen. Beëindigingen van de behandelingen kan ten alle tijden wederzijds geschieden. Indien de client de voortzetting van de behandelingen niet langer op prijs stelt, kan de client onder eigen verantwoording het behandeltraject eenzijdig beëindigen. Relevante wijzigingen zullen steeds vastgelegd worden in het dossier. De client verplicht zich middels de intake, maar ook telkens in het verloop van de behandelingen, relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, al dan niet uit een eventueel medisch dossier in de reguliere geneeskunde, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de client. Bij verhindering zal de client minimaal 24 uur van te voren de afspraak moeten afzeggen anders kan de behandeling volledig in rekening gebracht worden. Deze factuur kan dan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Betaling en kosten

De kosten van de behandeling worden contant of via overschrijving over gemaakt. Op de factuur staan alle gegevens die nodig zijn vermeld. Het factuur dient door de client zelf ingediend te worden bij de desbetreffende zorgverzekering.

Vergoeding door zorgverzekering

Behandelingen vallen binnen de complementaire/alternatieve geneeswijzen vanuit de zorgverzekering met een aanvullende dekking. De kosten worden niet van je eigen risico afgetrokken. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden natuurgeneeskundige behandelingen. Informeer altijd zelf bij je zorgverzekering of je kosten (gedeeltelijk) worden vergoed binnen jouw polisvoorwaarden. A Healthy Qi is niet verantwoordelijk voor het wel of niet kunnen declareren van de facturen bij de zorgverzekering.

Aansprakelijkheid

De client begrijpt dat de behandelingen geen vervanging is van (reguliere) medisch handelen en/of diagnose. De therapeut is geen arts en heeft geen intentie om deze als zodanig te ontvangen. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts/specialist worden verandert of geheel achterwege gelaten worden. De client ondergaat de behandeling volledig op eigen risico. De therapeut draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen. De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij geschillen met de therapeut, waar client en therapeut samen niet uitkomen, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG. Als lid van de VBAG beschikt A Healthy Qi over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor A Healthy Qi tegemoet komt aan de eis zoals deze door de WKKGZ (Wet, Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) wordt gesteld. A Healthy Qi is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is aan eigendommen van cliënten door parkeren of door het betreden aan de Moarsterwei 6 te Lioessens.

Wijzigingen privacyverklaring/algemene voorwaarden

 A Healthy Qi kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. A Healthy Qi raadt je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring/algemeen voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 Maart 2023.

Cookies

Deze website maakt geen gebruikt van cookies.